Opracowanie Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych

 • Start
 • Opracowanie Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych

Dlaczego warto?

Wdrożenie Dokumentacji doprowadza do zapewnienia zgodności z wymaganymi przepisami. Stworzona dokumentacja jest dostosowana bezpośrednio do wymogów Państwa jednostki.

Ustalenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Przypisanie odpowiedzialności związanych z procesem ochrony danych osobowych.

Zakres usługi

 • Przeprowadzamy wizję lokalną obszaru przetwarzania danych osobowych.
 • Sprawdzamy wprowadzone procedury oraz środki ochrony.
 • Przeprowadzamy wywiady z osobami zaangażowanymi w proces przetwarzania danych osobowych oraz kierownictwem.
 • Opracowujemy i wdrażamy Politykę Bezpieczeństwa uwzględniając:
  • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
  • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
  • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
  • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
  • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych;
 • Opracowujemy i wdrażamy Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym uwzględniając:
  • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
  • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
  • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
  • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych, programów oraz narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
  • sposób, miejsce i okres przechowywania: (elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych);
  • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością złośliwego oprogramowania;
  • procedury wykonywania przeglądów, konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.
Cart
X