Audyt Zgodności KRI

 • Start
 • Audyt Zgodności KRI

Dlaczego warto?

Audyt zapewni przede wszystkim obiektywną i bezstronną ocenę czy Państwa jednostka osiągnęła zamierzone rezultaty, przez które rozumiemy spełnienie minimalnych wymagań KRI w zakresie BI oraz zgodność z aktami prawnymi obowiązującymi w Państwa organizacji.

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu
 • Spotkanie otwierające działania audytowe

Zakres audytu:

Sprawdzamy spójność i zgodność z przepisami prawa oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności w danych obszarach:

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych:

 • Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji
 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych
 • Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
 • Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych
 • Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • Procedury zgłaszania incydentów naruszeń bezpieczeństwa informacji
 • Audyt wewnętrzny w zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Sprawdzenie procedur dotyczących kopii
 • Wykonywanie ww. procedur
 • Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych
 • Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji
 • Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych
 • Rozliczalność działań w systemach informatycznych

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

 • Sporządzamy raport z audytu, w którym zawarty jest opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w rozporządzeniu i rekomendacji
 • Spotkanie zamykające
 • Doradzamy w zakresie wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności
Cart
X