Audyt Zgodności KRI

  • Start
  • Audyt Zgodności KRI

Audyt zapewni przede wszystkim obiektywną i bezstronną ocenę czy Państwa jednostka osiągnęła zamierzone rezultaty, przez które rozumiemy spełnienie minimalnych wymagań KRI w zakresie BI oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Państwa.

Dlaczego warto?

Audyt zapewni przede wszystkim obiektywną i bezstronną ocenę czy Państwa jednostka osiągnęła zamierzone rezultaty, przez które rozumiemy spełnienie minimalnych wymagań KRI w zakresie BI oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Państwa.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

-Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.

-Spotkanie otwierające działania audytowe

Zakres audytu

Sprawdzamy spójność, zgodność z przepisami prawa oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności w danych obszarach:

  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych:

-Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji

-Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji

-Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego

-Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych

-Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

-Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych

-Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania

-Procedury zgłaszania incydentów naruszeń bezpieczeństwa informacji

-Audyt wewnętrzny w zakresu bezpieczeństwa informacji

-Sprawdzenie procedur dotyczących kopii

-Wykonywanie ww. procedur

-Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych

-Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji

-Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych

-Rozliczalność działań w systemach informatycznych

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu

-Sporządzamy raport z audytu, w którym zawarty jest opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w rozporządzeniu i rekomendacji.

-Spotkanie zamykające oraz przekazanie raportu.

-Doradzamy w zakresie wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności.

Cart
X