Wdrożenie KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

 • Start
 • Wdrożenie KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001, poprzez przeprowadzenie audytu zerowego, przygotowanie dostosowanej do wymagań dokumentacji oraz zaproponowania rozwiązań 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 20212 r.

Skorzystaj jeśli:

 • Nie posiadasz wdrożonej pełnej dokumentacji SZBI
 • Audyt bezpieczeństwa wykazał niezgodności w zakresie wdrożenia Systemu
 • Twoja dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji jest przebudowana
 • Procedury znacząco różnią się od stanu faktycznego
 • Przepisy RODO wprowadziły bałagan w przyjętych politykach
 • Nie wiesz, kto i dlaczego ma odpowiadać za bezpieczeństwo

Zalety usługi:

 • Rozwiązania i procedury sprawdzone w praktyce
 • Na podstawie kilkuset projektów, wiemy co należy dokładnie zrobić w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Tylko niezbędne dokumenty i zabezpieczenia – w ramach usługi rozpoznamy, które z rozwiązań należy zastosować

Zakres Usługi:

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia dokumentacji Krajowych Ram interoperacyjności
 • Dokonujemy wsparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, narzędzi określenia ryzyka, zarządzania

Audyt wstępny:

 • Weryfikujemy stosowane rozwiązania i procedury spełnienia wymagań rozporządzenia KRI
 • Przekazujemy wykryte spostrzeżenia i uwagi do wdrożonych procedur i rozwiązań
 • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową organizacji

Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji poprzez następujące procedury i zagadnienia:

 • Opracowanie procedury identyfikacji wymagań dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
  1. Identyfikacja zainteresowanych stron
  2. Inwentaryzacja wymagań prawnych, branżowych, umownych i innych wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji
  3. Określenie ról i osób odpowiedzialnych za spełnienie w/w wymagań
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji:
  1. Określenie zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  2. Opis celów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  3. Przypisanie odpowiedzialności i ról w zakresie utrzymania SZBI
 • Przygotowanie Metodyki Szacowania i postępowania z Ryzykiem zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27005
  1. Opis metodyki
  2. Określenie sposobu wyliczenia ryzyka
  3. Opis metod akceptacji poszczególnych wartości ryzyka
  4. Stworzenie wzoru tabeli szacowania ryzyka, tabeli postępowania z ryzykiem oraz tabel zawierających przykładowe aktywa, zagrożenia i podatności
  5. Wzór raportu z dokonanego szacowania ryzyka
 • Opracowanie deklaracji stosowania, która zawiera opis zastosowania poszczególnych form zabezpieczeń
 • Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem, zawierającym opis działania z poszczególnym ryzykiem wraz ze szczegółowymi informacjami na temat działań, które mają zostać podjęte
 • Przygotowanie procedury audytu wewnętrznego:
  1. Opis opracowywania planów audytu
  2. Opis metod przeprowadzania audytów oraz opracowywania raportów
  3. Wzór rocznego programu audytu wewnętrznego
 • Przygotowanie wzoru protokołu z przeglądu SZBI dokonywanego przez kierownictwo
 • Przygotowanie procedury działań naprawczych i działań korygujących w ramach wykrytych niezgodności
 • Przygotowanie procedur operacyjnych dla zarządzania systemami informatycznymi zawierające:
  1. Polityki haseł
  2. Polityki rozwoju systemów informatycznych, zawierające wzór wykazu systemów
  3. Procedury dot. kopii zapasowych, wraz ze wzorcem zasad ich tworzenia i przechowywania
  4. Procedury dot. środowiska testowego i eksploatacji systemów wraz z dokumentowaniem zmian, oraz wzorcami dokumentacji dotyczącej infrastruktury teleinformatycznej
  5. Procedury niszczenia danych i wycofania systemów z eksploatacji
  6. Procedury zabezpieczenia systemów
  7. Procedury dot. posługiwania się nośnikami wymiennymi
  8. Procedury dotyczące pracy w sieci Internet
  9. Procedury dotyczące serwisu i przeglądu systemów informatycznych
  10. Procedury dotyczące monitoringu infrastruktury i raportowania funkcjonowania środowiska teleinformatycznego
 • Przesłanie zaleceń wykrytych w ramach realizowanego projektu do dalszego wdrażania KRI
Cart
X