Audyt Informatyczny

Dlaczego warto?

Audyt informatyczny służy sprawdzeniu czy rozwój, wdrażanie i obsługa systemów informatycznych spełniają cele biznesowe, chronią zasoby informacyjne i zachowują integralność. Audyt to proces analizy wdrożenia systemów informatycznych oraz informatycznych mechanizmów kontroli.

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Ustalenie celów i zakresu audytu informatycznego
 • Szacowanie ryzyka przy ustalaniu próbek audytu
 • Stworzenie programu audytu
 • Rozpoznanie źródeł informacji
 • Określenie technik i narzędzi pozyskiwania informacji

Zakres audytu:

Badanie ładu informatycznego:

 • Kontekstu organizacji kierunku, potrzeb i monitoringu
 • Strategii i planowania informatycznego
 • Struktury, standardów, polityk i procesów organizacyjnych
 • Polityki zarządzania zasobami ludzkimi, polityki dotyczącej dokumentacji i przechowywania dokumentów, polityki outsourcingu, polityki bezpieczeństwa informatycznego
 • Weryfikacja przypisanych funkcji, ról i odpowiedzialności
 • Badanie kontroli wewnętrznej
 • Zarządzania ryzykiem
 • Mechanizmów zgodności
 • Ocena decyzji inwestycyjnych dotyczących rozwijania i nabywania rozwiązań
 • Eksploatacji systemów informatycznych
 • Przypisanych zasobów i ludzi do realizacji celów informatycznych

Ocena rozwoju i nabywania rozwiązań informatycznych:

 • Ustalanie wymagań i zarządzanie rozwojem
 • Zarządzanie i kontrola projektu
 • Zapewnienie jakości i testowanie
 • Akwizycja i dokumentacja projektów
 • Zarządzanie konfiguracją

Weryfikacja działania obszaru działu IT:

 • Zarządzanie ciągłością usług IT, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie przepustowością, zarządzanie problemami i incydentami, Zarządzanie zmianą
 • Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA)

Ocena korzystania ze źródeł zewnętrznych – outsourcing IT:

 • Polityki outsourcingu
 • Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań systemu i materiałów referencyjnych
 • Zarządzanie dostawcą/kontrahentem
 • Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA)
 • Ocena korzyści
 • Bezpieczeństwo

Sprawdzenie planów ciągłości działania i planów odtwarzania utraconych zasobów:

 • Polityki ciągłości działania, planów i organizacji
 • Tworzenie funkcji ciągłości działania
 • Oceny wpływu na działalność
 • Oceny istotności i wrażliwości operacji komputerowych oraz identyfikacja zasobów wspomagających
 • Identyfikacji i nadania priorytetów danym i operacjom o znaczeniu krytycznym
 • Identyfikacji zasobów wspierających operacje o znaczeniu krytycznym
 • Ustalenia priorytetów przetwarzania awaryjnego
 • Zapobiegania potencjalnym uszkodzeniom i zakłóceniom oraz ich minimalizacja
 • Wdrożenia procedur tworzenia kopii zapasowych danych i programu
 • Szkoleń
 • Planów konserwacji sprzętu, zarządzania problemami oraz zarządzania zmianą
 • Środków zapobiegawczych oraz mechanizmów kontrolnych środowiska
 • Planów odtwarzania utraconych zasobów
 • Dokumentacja aktualnego planu odtwarzania utraconych zasobów
 • Rozwiązania z alternatywnym miejscem
 • Testowania, okresowego testowania planu ciągłości
 • Aktualizacji planu ciągłości na podstawie wyników badań
 • Bezpieczeństwa i podejmowanych środków i działań
 • Tworzenia danych zapasowych oraz usługi odzyskiwania danych

Ocena bezpieczeństwa systemów informacyjnych:

 • Środowiska bezpieczeństwa informacji, oceny ryzyka, polityki bezpieczeństwa, organizacji bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania łącznością i operacjami, zarządzania zasobami, bezpieczeństwa zasobów ludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Kontroli dostępu
 • Nabywania, rozwijania i konserwacji systemów informatycznych
 • Zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informatycznym, zarządzania ciągłością działania
 • Zgodności z wymogami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Badanie mechanizmów kontroli aplikacji:

 • Mechanizmy kontroli wprowadzania danych, kontroli przetwarzania, bezpieczeństwa aplikacji

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

– Sporządzamy raport z wykonanych działań wraz z zaleceniami poprawy działań informatycznych

– Doradzamy w zakresie proponowanych zmian

Cart
X