Informacje RODO

Stosownie do art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Elit Partner Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Zamkowa 59, 95-200 Pabianice

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: biuro@elitpartner.pl, pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 42 30-70-875.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy i kontakt z osobami wyznaczonymi do realizacji usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. rekrutacyjnych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. czas trwania umowy,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 4. czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 2. sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 4. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy obowiązku prawnego i wynikającego z zapisów umownych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych lub marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

 1. podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi np. pośrednicy realizacji zamówień.
 2. innym administratorom, np. kurierom, bankom.

JAK POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane od Państwa pracodawcy w sytuacji zawartej umowy z firmą Elit Partner Sp. z o.o. do celów kontaktowych w ramach realizacji zapisów umownych bądź złożonego zamówienia na produkty.

W innych sytuacjach dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Państwa.

Twoje dane mogą zostać przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

 • do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.
 • do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.
Cart
X