Wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

 • Start
 • Wdrożenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego systemu ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytu zerowego i przygotowanie dostosowanej do wymagań dokumentacji spełniającej wymagania ogólnego rozporządzenia unijnego.

Opis

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego systemu ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytu zerowego i przygotowanie dostosowanej do wymagań dokumentacji spełniającej wymagania ogólnego rozporządzenia unijnego.

Zakres Usługi

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia dokumentacji RODO;
 • Dokonujemy wparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, narzędzi określeniu ryzyka, zarządzania

Zakres wdrożenia

 • Audyt wstępny
  • Weryfikujemy spełnienie wymagań rozporządzenia RODO;
  • Zapoznajemy jednostkę z obowiązującymi procedurami w zakresie ochrony danych osobowych;
  • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową organizacji.
  • Dokonujemy identyfikacji wymagań prawnych oraz biznesowych.
 • Projektowanie systemu ochrony danych osobowych poprzez następujące procedury i zagadnienia:
  • Kodeks postępowania
  • Procedury zarządzania uprawnieniami i upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych;
  • Procedury realizacji i spełnienia obowiązku informacyjnego;
  • Procedury dotyczące uświadamiania i realizacji szkoleń;
  • Procedury współpracy z podmiotami zewnętrznymi i powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Procedury zarządzania i realizacji audytów wewnętrznych;
  • Przypisanie odpowiednich ról i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Polityka ochrony danych osobowych
  • Procedury dotyczące stosowania kryptografii i pseudonimizacji danych;
  • Procedury dotyczące ciągłości działania i przywrócenia danych osobowych;
  • Procedury dotyczące stosowanych środków bezpieczeństwa ochrony organizacyjnej, fizycznej, technicznej;
  • Procedury zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
  • Procedury dotyczące usuwania danych i utylizacji nośników po utracie ich przydatności;
  • Procedury dotyczące uwzględniania prywatności w fazie projektowania i profilowania danych osobowych.
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Opis danych kontaktowych do administratora danych i osób funkcyjnych;
  • Opis celów przetwarzania i kategorii osób, których dane osobowe są przetwarzane;
  • Opis kategorii odbiorców danych;
  • Opis planowanych terminów usunięcia danych osobowych;
  • Ogólny opis stosowanych środków bezpieczeństwa
  • Polityka oceny skutków dla ochrony
  • Procedury dotyczące identyfikacji rodzajów operacji bądź aktywów przetwarzania danych osobowych;
  • Procedury oceny niezbędności i proporcjonalności dla analizy ryzyka;
  • Opis stosowanej metodyki oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
  • Rejestr ryzyk i wyniki szacowania ryzyka;
  • Opis procedury postępowania z ryzykiem i wyboru środków zaradczych w celu minimalizowania i unikania ryzyka;
  • Opis postępowania w przypadku konsultacji z organem nadzorczym Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
  • Raportowanie i przekazywanie wyników oceny ryzyka.
 • Wdrażanie systemu
  • Sprawujemy nadzór nad stworzoną dokumentacją i zapisami.
  • Wspieramy w ramach wdrażania procedur systemowych.
  • Udzielamy wyjaśnień.
Cart
X