Wdrożenie Dokumentacji RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

 • Start
 • Wdrożenie Dokumentacji RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Opis:

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego systemu ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytu zerowego i przygotowanie dostosowanej do wymagań dokumentacji spełniającej wymagania ogólnego rozporządzenia unijnego.

Zakres Usługi:

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia dokumentacji RODO
 • Dokonujemy wparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, zarządzania

Zakres wdrożenia:

Audyt wstępny:

 • Weryfikujemy spełnienie wymagań rozporządzenia RODO
 • Przekazujemy wykryte spostrzeżenia i uwagi do wdrożonych procedur i rozwiązań
 • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową jednostki
 • Dokonujemy identyfikacji wymagań prawnych oraz biznesowych

Projektowanie systemu ochrony danych osobowych poprzez następujące procedury i zagadnienia:

 • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganymi art. 30 ust. 1 RODO:
 1. Identyfikacja czynności przetwarzania
 2. Inwentaryzacja przypadków powierzeń danych podmiotom przetwarzającym
 3. Identyfikacja jednostek organizacyjnych
 4. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych dla poszczególnych czynności przetwarzania
 • Opracowanie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania zgodnie z wymaganymi art. 30 ust. 2 RODO:
 1. Identyfikacja przypadków występowania organizacji w roli procesora, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych
 2. Odnotowanie administratorów, w imieniu których odbywa się przetwarzanie
 3. Odnotowanie stosowanych środków bezpieczeństwa i nałożonych obowiązków umownych
 • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych:
 1. Przypisanie odpowiedzialności i ról dla osób funkcyjnych
 2. Ustalenie i opracowanie stosowanych środków bezpieczeństwa (fizycznych, organizacyjnych, technicznych)
 3. Opis realizacji obowiązków wynikających z RODO (obowiązki informacyjnych, zasady przetwarzania danych, powierzenie, zgody na przetwarzanie)
 4. Opis kwestii związanych z udostępnianiem danych osobowych
 • Przygotowanie Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi:
 1. Przypisanie odpowiedzialności i ról dla osób funkcyjnych
 2. Ustalenie i opis polityki haseł
 3. Opracowanie procedur dot. kopii zapasowych
 4. Opis stosowanych zabezpieczeń technicznych i informatycznych
 5. Opis przeglądów i konserwacji systemów IT
 6. Opis kwestii związanych z pracą mobilną
 • Przygotowanie metodyki szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 35 RODO:
 1. Osoby/Zespoły odpowiedzialne za realizację szacowania ryzyka
 2. Wyznaczenie metodyki i dopracowanie jej szczegółów
 3. Przygotowanie formularzy i załączników do stosowania przy szacowaniu ryzyka i ocenie skutków
 • Przygotowanie Procedury Zarządzania Uprawnieniami:
 1. Przypisanie odpowiedzialności i ról
 2. Przygotowanie załączników i dokumentów stosowanych przy realizacji upoważnień i uprawnień
 • Przygotowanie Procedury obsługi żądań:
 1. Przypisanie odpowiedzialności i ról
 2. Przygotowanie załączników i dokumentów stosowanych przy odpowiedzi na żądania podmiotów
 • Przygotowanie pozostałych polityk ochrony danych i procedur bezpieczeństwa w razie potrzeb:
 1. Regulamin monitoringu wizyjnego, udostępnienie danych z monitoringu, tabliczki informacyjne
 2. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń uwzględniająca upoważnienia do dostępu do kluczy oraz wykazy pracowników
 3. Regulamin pracy zdalnej lub korzystania ze sprzętu mobilnego wraz z protokołami udostępniania oświadczeniami o odpowiedzialności za sprzęt
 4. Procedura anonimizacji danych osobowych z dokumentów udostępnianych publicznie
 5. Procedura zdalnej weryfikacji
 6. Oceny transferu danych
 7. Analiza przypadków współadministrowania danych wraz z przygotowaniem umów
 • Przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 1. Identyfikacja przypadków powierzenia
 2. Analiza obecnie podpisanych umów
 3. Przygotowanie umów powierzenia
 • Przygotowanie wzoru dokumentu wprowadzającego (np. Uchwała, Zarządzenie)
 • Przygotowanie klauzul:
 1. Do zastosowania przy realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO
 2. Do zastosowania podczas zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Przesłanie wykrytych zaleceń w ramach realizowanego projektu do dalszego wdrażania RODO
 • Przesłanie instrukcji dalszego postępowania dla spełnienia wymagań RODO
Cart
X