Wdrożenie KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

 • Start
 • Wdrożenie KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego systemu ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytu zerowego i przygotowanie dostosowanej do wymagań dokumentacji spełniającej wymagania ogólnego rozporządzenia unijnego.

Skorzystaj jeśli:

 • Nie posiadasz wdrożonej pełnej dokumentacji SZBI;
 • Audyt bezpieczeństwa wykazał niezgodności w zakresie wdrożenia Systemu;
 • Twoja dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji jest przebudowana;
 • Procedury znacząco różnią się od stanu faktycznego;
 • Przepisy RODO wprowadziły bałagan w przyjętych politykach;
 • Nie wiesz, kto i dlaczego ma odpowiadać za bezpieczeństwo;
 • W informatyce panuje nieporządek i są problemy z komunikacją.

Zalety usługi:

 • Rozwiązania i procedury sprawdzone w praktyce;
 • Na podstawie kilkuset projektów, wiemy co należy dokładnie zrobić w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Dokumenty opisane poniżej przeszły pozytywnie certyfikację z zakresu PN-ISO/IEC 27001;
 • Tylko niezbędne dokumenty i zabezpieczenia – w ramach usługi rozpoznamy, które z rozwiązań należy zastosować.

Zakres Usługi

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą:
 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia dokumentacji Krajowych Ram interoperacyjności;
 • Dokonujemy wsparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, narzędzi określeniu ryzyka, zarządzania.
Audyt wstępny
 • Weryfikujemy stosowane rozwiązania i procedury spełnienie wymagań rozporządzenia KRI;
 • Przekazujemy wykryte spostrzeżenia i uwagi do wdrożonych procedur i rozwiązań;
 • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową organizacji;
Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez następujące procedury i zagadnienia:
 • Opracowanie procedury identyfikacji wymagań dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Identyfikacja zainteresowanych stron;
  • Inwentaryzacja wymagań prawnych, branżowych, umownych i innych wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • Określenie ról i osób odpowiedzialnych za spełnienie w/w wymagań.
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  • Określenie Zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  • Opis celów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • Przypisanie odpowiedzialności i ról w zakresie utrzymywania SZBI.
 • Przygotowanie Metodyki Szacowania i Postępowania z Ryzykiem zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27005.
  • Opis metodyki;
  • Określenie sposobu wyliczenia ryzyka;
  • Opis metod akceptacji poszczególnych wartości ryzyka;
  • Stworzenie wzoru tabeli szacowania ryzyka, tabeli postępowania z ryzykiem, tabele zawierają przykładowe aktywa, zagrożenia i podatności;
  • Wzór raportu z dokonanego szacowania ryzyka.
 • Opracowanie Deklaracji stosowania, która zawiera opis zastosowania poszczególnych form zabezpieczeń zgodnie z Załącznikiem A normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
 • Opracowanie Planu postępowania z ryzykiem, zawierający opis działania z poszczególnym ryzykiem wraz z szczegółowymi informacjami na temat działań, które mają zostać podjęte.
 • Przygotowanie procedury audytu wewnętrznego:
  • Opis opracowywania planów audytu;
  • Opis metod przeprowadzania audytów oraz opracowywania raportów;
  • Dodatkowo dołączony wzór rocznego programu audytu wewnętrznego.
 • Przygotowanie wzoru protokołu z przeglądu SZBI dokonywanego przez kierownictwo.
 • Przygotowanie procedury działań naprawczych i działań korygujących w ramach wykrytych niezgodności.
 • Przygotowanie Procedur Operacyjnych dla zarządzania systemami informatycznymi zawierające:
  • Polityki haseł;
  • Polityki rozwoju systemów informatycznych, zawierające wzór wykazu systemów;
  • Procedury dot. kopii zapasowych, wraz z wzorcem zasad ich tworzenia i przechowywania;
  • Procedury dot. środowiska testowego i eksploatacji systemów wraz z dokumentowaniem zmian wraz z przygotowanymi wzorcami dokumentacji dotyczącej infrastruktury teleinformatycznej;
  • Procedury niszczenia danych i wycofania systemów z eksploatacji;
  • Procedury zabezpieczenia systemów;
  • Procedury dot. posługiwania się nośnikami wymiennymi;
  • Procedury dotyczące pracy w sieci Internet.
  • Procedury dotyczące serwisu i przeglądu systemów informatycznych;
  • Procedury dotyczące monitoringu infrastruktury i raportowania funkcjonowania środowiska teleinformatycznego.
 • Przesłanie zaleceń wykrytych w ramach realizowanego projektu do dalszego wdrażania KRI.
Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez następujące procedury i zagadnienia:
 • Sprawujemy zdalny nadzór nad stworzoną dokumentacją i zapisami.
 • Wspieramy zdalnie w ramach wdrażania procedur systemowych.
 • Udzielamy dodatkowych wyjaśnień w ramach pojawiających się pytań i wątpliwości (telefonicznie i mailowo). 
Cart
X